wtorek, maj 30, 2023

                                                                                                       Aktualizacja: poniedziałek, 15.05.2023 r.

logo

Regulamin

Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego

„Piękna Nasza Polska Cała”

Honorowy patronat nad Projektem objęli:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego

Jacek Lipiński – Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego

Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola,

Wydawnictwo Edukacyjne MAC,

Telewizja Łódzka,

Telewizja Aleksandrowski Kurier,

Zespół ludowy Rokiczanka

 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Piękna Nasza Polska Cała jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Autorem i koordynatorem Projektu jest Ludmiła Fabiszewska – nauczyciel Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Juliana Tuwima w Aleksandrowie Łódzkim

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne:

> Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski.

> Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

 

Cele szczegółowe:

* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową

i kierunkiem polityki oświatowej MEN

1. Projekt jest przeznaczony dla przedszkoli, szkół podstawowych (chętnych placówek oświatowych)

2. Realizacja Projektu zaplanowana jest na pierwszą połowę roku szkolnego 2018/2019 – od 1 września do 31 grudnia (z możliwością kontynuacji w następnych latach).

3. Aby wziąć udział w projekcie - Uczestnik jest zobligowany do zapoznania się z Regulaminem i zadaniami do realizacji (moduł „DOKUMNETY”) oraz pobranie plakatu informacyjnego (umieszczenie w holu i na stronie internetowej swojej placówki).

4. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest wykonanie minimum 11 zadań z proponowanej listy. Oznacza to, że każdy nauczyciel samodzielnie podejmuje decyzję o tym, jakie zadania będą odpowiednie dla wieku i specyfiki jego grupy wiekowej (klasy) i placówki.

5. Wybrane przez uczestników 11 zadań można wykonać w jednej grupie, jak również podzielić zadania we wszystkich grupach przedszkolnych (klasach), angażując w ten sposób całą placówkę. Nie ma terminów realizacji zadań – nauczyciele dopasująterminy według własnych potrzeb.

6. Niezależnie od ilości i tematyki wybranych zadań, JEDNĄ relację w formie opisu wszystkich zrealizowanych zadań i 10 najładniejszych zdjęć umieszczamy na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola w zakładce Projekty (link zostanie podany pod koniec września). Każda relacja powinna zawierać następujące dane – nazwa, adres i mail placówki oraz imiona i nazwiska nauczycieli.

7. Uczestnicy, którzy zrealizują minimum 11 zadań otrzymają Certyfikaty dla nauczycieli biorących czynny udział i jeden certyfikat dla placówki.

8. Spośród placówek, które zrealizują więcej niż 11 zadań organizatorzy wybiorą najlepsze relacje, które zostaną nagrodzone upominkami rzeczowymi.

9. Projekt może posłużyć jako inspiracja do napisania programu własnego lub wprowadzenia w placówce innowacji pedagogicznej.

10.Udział w Projekcie daje możliwość realizacja wielu wymagań poszczególnych stopni awansu zawodowego

11. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Przystąpić do Projektu można końca listopada.

Termin wykonania zadań i umieszczenia relacji na stronie Bliżej Przedszkola upływa 31.12.2018r. Jest to termin nieprzekraczalny.

Sprawozdania przysyłane po tym terminie nie będą uwzględniane.

 

Nauczyciele, którzy zdecydują się na udział w Projekcie, zobligowani są do uzyskania zgody rodziców na udział dzieci w projekcie i wykorzystanie wizerunku dziecka (do pobrania na stronie Projektu – moduł „DOKUMENTY”)

Wszyscy uczestnicy przestrzegają zasad Regulaminu i terminów. Jest to konieczny warunek do tego, by działania i inicjatywy przebiegały sprawnie i z korzyścią dla przedszkolaków.

 

logo.czytelnictwo

chor-logo

bip logo

szkolaodkrywcow-talentow

spz1

PPZ 2

szkolapamieta.logo